Wie zijn wij?

Stichting Meded is opgericht door de ouders van Medet, een jongen met PDD-NOS en een verstandelijke beperking. Kinderen met een aan autisme verwante stoornis en/of ADHD hebben veel zorg en aandacht nodig, waardoor brusjes vaak op een tweede plaats komen en de ouders zelf niet aan uitrusten toekomen. Stichting Meded ondersteunt gezinnen hierin door begeleiding op maat in Nederland en gezinsvakanties met professionele ondersteuning naar Turkije aan te bieden.

Visie
Stichting Meded past de begeleiding en ondersteuning aan op de leefsituatie, vaardigheden en levensfase van de cliënt. Alle activiteiten zijn erop gericht dat mensen met een psychiatrische stoornis, chronische aandoening, lichamelijke en/of verstandelijke beperking, hun persoonlijke en sociale vaardigheden blijven ontwikkelen en zo de kwaliteit van hun leven blijven verbeteren.

Missie

Wij zijn ervan overtuigd dat ieder kind in staat is zich te ontwikkelen, ongeacht de stoornis. Kan niet bestaat niet!

       

Wat doen wij?

Stichting Meded biedt begeleiding en zorg op maat aan kinderen met een aan autisme verwante stoornis en/of ADHD èn hun gezin. We streven ernaar het welzijn en welbevinden van deze kinderen, jongeren, jong volwassenen èn hun ouders te bevorderen.
We organiseren begeleide gezinsvakanties voor het hele gezin, logeerweekenden, ambulante gezinsbegeleiding en diverse andere activiteiten, zoals zwemmen voor kinderen met een verstandelijke beperking, culturele en kunstzinnige activiteiten in de weekenden en op woensdagmiddagen, een activiteitenprogramma voor 16+, themabijeenkomsten en spreekuren voor ouders.

Professionele en enthousiaste vrijwilligers
Stichting Meded draait volledig op inzet van professionele medewerkers en enthousiaste vrijwilligers. Om de inhoudelijke kwaliteit hoog te houden werkt Stichting Meded intensief samen met een aantal hogescholen. Alle begeleiders zijn theoretisch goed onderricht en hebben voldoende praktische ervaring. Meesten hebben of een voltooide MBO achtergrond en zijn studerend voor de opleidingen pedagogiek of SPH. De begeleiders krijgen een intensieve training in de Feuerstein methodiek voordat ze de praktijk ingaan.

Doelgroepen

De doelgroep van Stichting Meded wordt gevormd door gezinnen met kinderen met ADHD en/of een stoornis in het autisme spectrum. De leeftijden van de kinderen en jongeren variëren van 3 tot 25 jaar.

Het aanbod van Stichting Meded richt zich op:

  • kinderen en jongeren met o.a. autisme, ADHD al dan niet met een verstandelijke beperking en hun gezin

Kinderen en hun ouders

Als ouders het op prijs stellen komen wij voor de intake op huisbezoek. In samenspraak wordt voor ieder kind een haalbaar activiteiten- begeleidingsplan opgesteld. Voor ouders geldt dat zij met een gerust hart hun kind aan de begeleiders van Meded kunnen toevertrouwen. Ouders zijn altijd op de achtergrond aanwezig.

Naar de gezinsvakanties gaan kinderen / jongeren altijd samen met hun ouders,  maar worden in een aparte accommodatie begeleid door de begeleiders van Stichting Meded.

Werkwijze / Methode

Dr. Reuven Feuerstein
Stichting Meded werkt vanuit de theorie van Reuven Feuerstein. Deze theorie vormt de basis van het handelen van de medewerkers binnen hun werkzaamheden bestaande uit (ambulante gezins)begeleiding, verzorging/verpleging en opvang.

De theorie van Feuerstein is gebaseerd op een zeer positief mensbeeld. Er wordt namelijk vanuit gegaan dat mensen onbeperkt kunnen leren of om met Feuerstein te spreken:

“If there’s a limit, we don’t know it!”.

Feuerstein vindt dat er geen voorspelling kan en mag worden gedaan aan de hand van een diagnose, zoals bijvoorbeeld IQ, genetisch defect, hersenletsel of welke test dan ook. In principe staat alles open voor verandering, er is geen plafond aan de verstandelijke ontwikkeling. In deze definitie van intelligentie staat het actief modificeren centraal. De actief modificerende benadering richt de aandacht op het leerproces. Dit vergt een actieve houding van de begeleider. Een goed observerend vermogen en goede analyserende vaardigheden zijn noodzakelijk. Het is niet voldoende om te constateren wat een kind niet kan. Het is belangrijk om vast te stellen waar en waarom het fout ging, hier energie in te investeren om vervolgens het kind handvatten aan te reiken die hem/haar leidt tot zelfstandigheid en zelfredzaamheid.