Onze visie

Stichting Meded begeleidt kinderen vanuit de overtuiging dat mensen onbeperkt kunnen leren ongeacht hun beperking. Wij vinden dat er geen voorspelling kan en mag worden gedaan aan de hand van een diagnose op een bepaald moment in de ontwikkeling van het kind. In principe staat alles open voor verandering.

“If there’s a limit, we don’t know it”

Begeleiding

In alle activiteiten van Meded staat het ontwikkelingsgericht begeleiden centraal met veel aandacht voor het proces van “leren leren, leren denken”. Graag creëren we momenten voor zelfreflectie, stimuleren we kinderen voor meer inzicht in denkvaardigheden en in hun emoties. Graag versterken we hun eigenwaarde en hun competenties, zowel individueel als in groepsverband. We zullen uw kind blijven uitdagen voor creativiteit, expressie en plezier. 

Woensdagmiddag activiteiten

Vanaf januari 2014 organiseert Stichting Meded-Zorg elke woensdagmiddag activiteiten voor kinderen met een stoornis in het autisme spectrum en/of ADHD. De deelnemende kinderen hebben een normale intelligentie en zijn gemiddeld 8 tot 14 jaar oud. Op woensdagmiddag zijn kinderen over het algemeen lekker vroeg uit van school. Stichting Meded biedt als zinvolle invulling van deze tijd educatieve en culturele activiteiten aan voor kinderen met ASS en/of ADHD in de leeftijd van 8 tot 14 jaar. Gedurende de activiteiten zullen de kinderen gezamenlijk de middag doorbrengen en op een speelse manier nieuwe vaardigheden ontwikkelen, zo wordt er geleerd maar ook gespeeld.

Is het nu de hoogste … Tijd vOOr CreatiViteit,  Tijd vooR ExpreSie,  TijD voor KUNST , Tijd VOor Plezier?

Schijf uw kind dan snel in.  Aanmelding kan per email, telefoon of via de link op deze website.

Het programma is gevarieerd: 

Zo zullen er dagen zijn met een bepaald thema zoals, ‘zintuigen dag’ en ‘emotie spellen dag’, kunst en cultuur dagen. Buiten deze thema dagen zullen er ook educatieve uitstapjes gemaakt worden naar verschillende bezienswaardigheden binnen en buiten Rotterdam. Wekelijks zal er tijd besteed worden aan een tijdschrift, zodat de kinderen indirect een dagboek bijhouden met alle activiteiten die ze gedurende deze bijeenkomsten maken. Afsluitend aan de activiteiten periode zullen alle gemaakte resultaten tentoongesteld worden samen met dit tijdschrift. Het gehele programma is vanaf december 2013 op te vragen.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de telefoonnummers 06-30475636 of 06-31994443.

Kosten:

De kosten voor de woensdagmiddag opvang is 58,00 euro per dagdeel. Bij excursies komen er nog extra kosten bij. Per activiteit zal dat verschillend zijn. Informeer daarom naar de extra kosten.

Wij hopen dat jullie net zoveel zin hebben om de woensdagmiddag met ons in te vullen als wij met jullie! 

Ambulante (gezins)begeleiding:

Ouders die ambulante begeleiding voor hun kind wensen kunnen elk schooljaar vanaf september tot en met de zomervakantie begeleiding aanvragen. De begeleiding kan variëren van een tot meerdere keren per week en is vraaggericht. Gedurende het begeleidingstraject kan het voorkomen dat de vraag van de ouder of van het kind verandert of verruimt. In deze situaties kan Stichting Meded een nieuw variatie in het aanbod brengen of een totaal nieuwe aanbod adviseren.

De duur van de ambulante begeleiding varieert van 20 tot 35 weken per schooljaar. Hierna wordt gekeken of verlenging in een volgend schooljaar nodig of wenselijk is.

Doelgroep:

Voor de ambulante begeleiding komen kinderen en jongeren van 4 tot 25 jaar in aanmerking met een AD(H)D en/of ASS problematiek, al dan niet in combinatie met andere beperkingen.

Deze kinderen zijn thuiswonend en zitten op school, of op een KDC /  MKD. Ook kinderen en jongeren die tijdelijk niet naar school gaan of kinderen die zoeken naar zinvolle vrijetijdsbesteding in reguliere voorzieningen kunnen worden aangemeld.

werkwijze

U meldt uw kind aan met een aanmeldingsformulier. Deze is per telefoon of mail op te vragen. Nadat een ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier is ontvangen door Stichting Meded wordt met u een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt de vragenlijst bij het aanmeldingsformulier grondig wordt besproken, u krijgt nader informatie over onze werkwijze en onze SMILE methodiek. Wanneer de wederzijdse verwachtingen besproken zijn worden de dagen en tijden voor de begeleiding vastgesteld, wordt er een zorgovereenkomstformulier ingevuld en ondertekend. Kort na dit gesprek kan de begeleiding van start gaan.

De eerste twee keren komt uw persoonlijke begeleider samen met een pedagoog bij u thuis om uw kind nader te observeren en zich te verdiepen in zowel uw hulpvraag als die van uw kind. Indien nodig wordt er een dossieronderzoek gedaan.  In deze periode wordt zo nodig contact gelegd met andere familieleden, met leerkracht(en), behandelaars, hulpverleners en naar afstemming gezocht. Na alle verzamelde informatie, een observatie-, en voorbereidingsperiode van enkele weken wordt er een specifiek individueel begeleidingsplan geformuleerd door twee pedagogen en uw persoonlijke begeleider van Stichting Meded. In dit begeleidingsplan worden korte en lange termijndoelen opgenomen die we met u bespreken. De korte termijndoelen worden SMART geformuleerd en in relatie gebracht met de SMILE criteria. Na ongeveer 10 weken volgt een tussenevaluatiegesprek. Eventuele bijstellingen in de begeleidingsplan worden aangebracht en de begeleiding wordt gecontinueerd tot de afgesproken periode. De begeleiding wordt afgesloten met een eindevaluatiegesprek en een eindverslag.

Tijdens de begeleiding dragen de begeleiders zorg voor een prettige, veilige en gestructureerde leef-,  en leeromgeving.  De begeleiders beschikken over voldoende ervaring en hebben een HBO achtergrond. Op een speelse wijze zullen zij werken aan het vergroten van vaardigheden om bij het kind strategieën te ontwikkelen voor het oplossen van dagelijkse problemen met nadruk op het ontwikkelen van betere vaardigheden voor een optimale zelfredzaamheid.

 • in communicatie met anderen,
 • in het organiseren van het eigen werk,
 • breken van sociale en emotionele blokkades,
 • vergroten van motivatie om doelen te bepalen, doelgericht te zijn en plannen te maken om je doel te behalen,
 • betekenis verlenen aan gedachten, gebeurtenissen, gevoelens of voorwerpen,
 • taalstimulering (eventueel in samenwerking met een logopedist),
 • ondersteunen in oriëntatie in tijd en in ruimte,
 • helpen ontwikkelen van normen en waarden,
 • persoonlijke verzorging (met aandacht voor gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging)

Kosten:

De kosten voor de Ambulante Begeleiding is 35,00 euro per uur. De tarieven zijn inclusief het vrijblijvend kennismakingsgesprek bij ons op het kantoor, een intakegesprek bij u thuis, het begeleidingsplan, de tussenevaluatie, het schrijven van een eindverslag en het eindgesprek. 

Skillers 15+

Stichting Meded organiseert gemiddeld één keer in de maand educatieve en recreatieve activiteiten voor jongeren van 15 jaar en ouder in het kader van vrijetijdsbesteding. De activiteiten zijn gericht op jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis, ADHD en/of een licht verstandelijke beperking.

Bij de vaststelling van de activiteiten zijn we uitgegaan van vraag en behoeftes van de jongeren zelf. De activiteiten hebben een educatieve en recreatieve karakter en bereiden jongeren voor op zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Naast het leren van woonvaardigheden en voorbereiden op zelfstandig wonen zullen een aantal onderwerpen aan de orde komen waar jongeren in het kader van hun opleiding, werk en zelfstandigheid behoefte aan hebben. Een aantal voorbeelden van Skillers-activiteiten zijn: leren solliciteren, oefenen voor theorie rijbewijs B, behalen van een BedrijfsHulpVerlening-certificaat en een cursus Reddingsbrigade.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de telefoonnummers 06-30475636 of 06-31994443.

Logeeropvang: 

Vanaf januari 2014 organiseert stichting Meded naast de gezinsvakanties ook elk weekend logeeropvang voor de doelgroep 8 t/m 14 jarigen. Er zijn twee groepen van deelnemers:  kinderen met een normale intelligentie en kinderen met een licht verstandelijke beperking. De kinderen komen bij de logeeropvang in contact met leeftijdsgenoten en ervaren ontspanning. Naast ontspanning ondernemen de kinderen gezamenlijke activiteiten zoals; gezamenlijk koken, gezelschapsspellen en zwemmen. De opvang wordt georganiseerd in de Roompotparken.

kosten:  58,00 euro per dagdeel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de telefoonnummers 06-30475636 of 06-31994443

Weekendzwemmen

Elke zaterdagmiddag zwemmen we met een groep kinderen in het Inge de Bruijn Zwembad in Barendrecht. De doelstelling is kinderen spelenderwijs in contact te brengen met elkaar en ouders te ontlasten. De deelnemende kinderen hebben naast autisme ook een verstandelijk beperking.

kosten: 58,00 euro per dagdeel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de telefoonnummers 06-30475636 of 06-31994443

 

Gezinsbegeleiding

 • Inloopspreekuren (elke vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur)
 • Hulpvraagverduidelijking, doorverwijzing
 • Advies en consultatie
 • Pedagogische thuishulp

Maandelijkse themabijeenkomsten over tal van onderwerpen

Ouderclub (Ontmoeting, Ontspanning, Ontplooiing)

 • Recreatieve activiteiten (1 x per maand op de vrijdag)

Kosten

Behalve Pedagogische Thuishulp en een bijdrage voor recreatieve activiteiten zijn alle andere diensten kosteloos.